Pierwotne ustalenia nie zdają egzaminu? Rodzic sprawujący pieczę nad małoletnim uniemożliwia z nim kontakty? Rodzic realizujący kontakty robi to w sposób nieprawidłowy?

Każda strona w takiej sytuacji nie pozostaje bez środków prawnych, które może użyć w celu wyegzekwowania swoich praw dla dobra małoletniego.

Czy rodzic może porwać dziecko ?

Żona lub mąż wyprowadził się z domu i zabrał ze sobą dziecko. Pierwsze o czym myślisz to zgłoszenie porwania na Policję, ale czy to coś da? Czy Policja zareaguje? Zgodnie z art. 211 k.k. kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru uprowadza lub zatrzymuje osobę małoletnią poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności […]

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Sąd wydając orzeczenie w sprawie rozwodowej, obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron. Władza ta może być pozostawiona obojgu rodzicom albo powierzona temu, kto daje lepszą gwarancję prawidłowego jej wykonywania oraz ogranicza władzę rodzicielską drugiemu do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.

Piecza naprzemienna bezboleśnie

Mimo że instytucja pieczy naprzemiennej została uregulowana w polskim prawie dopiero w 2015 r. nie oznacza to, że nie była wcześniej znana, ani stosowana podczas orzekania w przedmiocie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów małoletnich dzieci z rodzicami po orzeczeniu rozwodu pomiędzy nimi. W przeciwieństwie do krajów systemu common law w Polsce nadal orzekanie pieczy naprzemiennej budzi […]